Chào mừng các bác đã ghé thăm blog của mình.😄

Mở đầu

Bài viết này mình viết ra để ghi lại một câu hỏi của A Thiện từ Revit API Community Vietnam đó là muốn gán những workset tự động cho danh sách đối tượng có trong mô hình. Ví dụ GridLevels sẽ đc gán tự động trong workset : Share Levels and Grids nhưng viết bằng ngôn ngữ Python.Mình viết lại bài này để biết đâu những người tìm hiểu và đến sau, họ lại gặp những vấn đề và câu hỏi tương tự như này.

Thư viện mẫu sử dụng

#Copyright(c) 2020, chuongho
# @chuongmep, https://chuongmep.com/
#Created by Chuong.Ho
import clr
clr.AddReference("RevitAPI")
clr.AddReference("RevitAPIUI")
from Autodesk.Revit.UI import *
from Autodesk.Revit.DB import *
clr.AddReference("RevitServices")
import RevitServices
from RevitServices.Persistence import DocumentManager
from RevitServices.Transactions import TransactionManager
doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument
uidoc=DocumentManager.Instance.CurrentUIApplication.ActiveUIDocument
from System.Collections.Generic import List
view raw LibDynList.py hosted with ❤ by GitHub

Lấy về đối tượng muốn set

sharedGridWorksetId=0
eleName = []
eleId= []
cats = List[BuiltInCategory]()
catNames = ['OST_CLines','OST_Grids','OST_VolumeOfInterest','OST_Levels']
for cn in catNames:
exec('cat = BuiltInCategory.'+cn)
cats.Add(cat)
filter = ElementMulticategoryFilter(cats,False)
elems = FilteredElementCollector(doc,doc.ActiveView.Id).WherePasses(filter).ToElements()

Lấy ra danh sách các workset

if doc.IsWorkshared== True:
  try:
  	wslist = FilteredWorksetCollector(doc).OfKind(WorksetKind.UserWorkset).ToWorksets()
  except:
  	pass

Đặt điều kiện cho workset

for ws in wslist:
  if ws.Name.Contains("Shared Levels and Grids"):
    sharedGridWorksetId = ws.Id.IntegerValue

Set Workset và xuất kết quả

TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc)
for e in elems :
  try:
  	e.get_Parameter(BuiltInParameter.ELEM_PARTITION_PARAM).Set(sharedGridWorksetId);
  	eleName.append(e.Name)
  	eleId.append(e.Id)
  except:
  	pass
TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone()
OUT = eleName,eleId

Kết quả

94352279 10222169648857057 2544664790261825536 n

Tổng kết

Tình trạng hiện nay dịch Covid19 đã cướp đi công việc nhiều người, đặc biệt là những người đang buôn bán dạo đâu đó trên khắp các vỉa hè và lề đường, nếu các bác thấy bài viết hay hãy mua và ủng hộ họ một ly nước hoặc một gói quà nhé.Cám ơn các bác đã ghé thăm và đọc bài trên blog của mình.

Tham khảo :

RevitAPI Forum