Mở đầu

Trong quá trình làm việc ta thường làm việc với các chuỗi số stringnumber lẫn lộn, đôi khi xảy ra sai sót trong quá trình lọc và tính toán.Với hai node này sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn cho công việc tách biệt giữa số và chữ tồn tại trong danh sách hoặc một chuỗi.

Vấn đề sẽ được xử lý tách biệt ở hai node:

1.Gộp chuỗi số thành đoạn số

2.Tách biệt các chuỗi số bởi dấu cách

Cách xử lý

Folder funtion Number
view raw *Number* hosted with ❤ by GitHub
/// <summary>
/// Return Number Join In String Example : (hello 23 my 28) return [2328]
/// </summary>
/// <param name="str"></param>
/// <returns></returns>
public static IEnumerable<string> NumberInString(string str)
{
string b = string.Empty;
string[] spearator = {"."};
List<double> result = new List<double>();
for (int i=0; i< str.Length; i++)
{
if (char.IsDigit(str[i]))
b += str[i];
}
if (b.Length > 0)
{
if (int.TryParse(b,out int int32))
{
result.Add(int32);
}
else if (double.TryParse(b,out double val))
{
result.Add(val);
}
}
return result.Select(x => x.ToString(CultureInfo.InvariantCulture));
}
view raw NumberInString.cs hosted with ❤ by GitHub
/// <summary>
/// Return Number split In String : Example : (hello 23 my 28) return [23,28]
/// </summary>
/// <param name="str"></param>
/// <returns></returns>
public static IEnumerable<string> NumberInStrings (string str)
{
var nums = new List<double>();
var start = -1;
for (int i = 0; i < str.Length; i++)
{
if (start < 0 && char.IsDigit(str[i]))
{
start = i;
}
else if (start >= 0 && !char.IsDigit(str[i]))
{
nums.Add(double.Parse(str.Substring(start, i - start)));
start = -1;
}
}
if (start >= 0)
nums.Add(double.Parse(str.Substring(start, str.Length - start)));
return nums.Select(x=>x.ToString(CultureInfo.InvariantCulture));
}
view raw NumberInString2.cs hosted with ❤ by GitHub

Kết quả

Tải về Package DynaMEP

Ví dụ chung :

NumberInStringExxample

Ví dụ cho việc lấy số Level :

NumberInString

Ví dụ cho lấy về Element trong danh sách từ Excel :

20116ff140ce34995ebb688d460b41f7893f4f20

Một trường hợp ngoại lệ bỏ kí tự 0 phía sau các số khi bạn muốn lấy số ra để sử dụng, đến nay vẫn nhiều vấn đề tranh luận xung quanh vấn đề này, có thể giải quyết luôn :

713a76fe58e75b5dc96ab06f6b688e1746948aea

Mở rộng

Đối với trường hợp ngược lại làm thế nào để sử dụng các chuỗi bên trong bao gồm số.Mình sẽ giới thiệu cách đơn giản nhất:

output = []
for x in IN[0]:
	output.append(filter(lambda v: not str.isdigit(v), x))
OUT = output

54f31195d8763cce313e0eb578ab9bf5507bfeac

Tải về : NumberInString.dyn

Tham khảo

Dynamo Forum