Mở đầu

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn nào đang sử dụng thư viện EPPlus dùng làm thư viện chính để đọc tệp excel trong môi trường dynamo sử dụng python.

Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị một dll để nhúng và một tệp excel để đọc thử nhé.

 PH 1b131af4 1328 4079 b02e d215a47a3b15

Code mẫu

import clr
clr.AddReferenceToFileAndPath(r'C:\Users\chuon\Downloads\Read From Excel\Read From Excel\EPPlus.dll')
from OfficeOpenXml import ExcelPackage
clr.AddReference('System.IO')
from System.IO import FileInfo
class ExcelData(object):
def __init__(self, path_to_work_book):
excel_package = ExcelPackage(FileInfo(path_to_work_book))
work_book = excel_package.Workbook
self._first_list = work_book.Worksheets[1]
def get_data(self):
data = []
rows_count = self._first_list.Dimension.End.Row
columns_count = self._first_list.Dimension.End.Column
for row_num in range(1, rows_count + 1):
row = []
for column_num in range(1, columns_count + 1):
row.append(self._first_list.Cells[row_num, column_num].Text)
data.append(row)
return data
path = r"C:\Users\chuon\Downloads\Read From Excel\Read From Excel\testbook.xlsx"
excel_data = ExcelData(path_to_work_book=path)
data = excel_data.get_data()
OUT = data

Kết quả

Thông tin tệp excel từ bên ngoài

 PH 1b131af4 1328 4079 b02e d215a47a3b152

Kết quả đọc dữ liệu từ tệp excel

EPPlusPython