Mở đầu

Với Scripts đơn giản này sẽ giúp khắc phục nhanh một tá cảnh báo tính toán trong mô hình, thường là do các đường ống phân tích độ dốc và hướng đi phù hợp, nếu không sử dụng để phân tích hệ thống thì đây là một Scripts hoàn hảo để làm điều đó.Gói được đóng gói giải quyết tại Package TBF.

GetTypes Namespace

import clr
clr.AddReference('RevitAPI')
from Autodesk.Revit.DB import *
import Autodesk
clr.AddReference('RevitNodes')
import Revit
clr.ImportExtensions(Revit.Elements)
import System.Reflection
import System.AppDomain
rAssembly = [x for x in System.AppDomain.CurrentDomain.GetAssemblies() if x.GetName().Name == 'RevitAPI'][0]
rElement = [x for x in rAssembly.GetTypes() if x.Name == 'Element' and x.Namespace == 'Autodesk.Revit.DB'][0]
OUT = [x for x in rAssembly.GetTypes() if x.IsClass and x.IsSubclassOf(rElement)]
view raw TypeNameSpace.py hosted with ❤ by GitHub

Spit String Class

import clr
clr.AddReference('RevitAPI')
from Autodesk.Revit.DB import *
def GetName(item):
unwrapped = UnwrapElement(item)
if not unwrapped: return None
elif unwrapped.GetType().ToString() in ("Autodesk.Revit.DB.BuiltInParameter", \
"Autodesk.Revit.DB.BuiltInParameterGroup", "Autodesk.Revit.DB.DisplayUnitType",\
"Autodesk.Revit.DB.ParameterType", "Autodesk.Revit.DB.UnitSymbolType",\
"Autodesk.Revit.DB.UnitType"): return LabelUtils.GetLabelFor(unwrapped)
elif unwrapped.GetType().ToString() in ("Autodesk.Revit.DB.Parameter",\
"Autodesk.Revit.DB.FamilyParameter"): return unwrapped.Definition.Name
elif hasattr(unwrapped, "Name"): return unwrapped.Name
elif hasattr(item, "Name"): return item.Name
else: return None
items = IN[0]
if isinstance(IN[0], list): OUT = [GetName(x) for x in IN[0]]
else: OUT = GetName(IN[0])
view raw splitstring.py hosted with ❤ by GitHub

Kết quả

FixCaculationRevitModelMEP1

Mở rộng

Hiện tại còn rất nhiều vấn đề với cảnh báo trong mô hình tuỳ mỗi nhu cầu và mỗi hệ mà người dùng mắc lỗi, dẫn đến tắt nghẽn diễn đàn, vì vậy bác nào đang gặp lỗi hoặc vướng mắc gì có thể để lại lời nhắn bên dưới nhé.Cám ơn các bác đã ghé thăm và đọc bài viết.😄

Tham khảo

Hồ Văn Chương